Ballance吧 SR排行榜网页版


百度Ballance吧   GCBA主页   GCBA功能导航

本英雄榜由百度Ballance吧所有,GCBA提供支持,长期实时更新。
英雄榜 / HS排行榜 / SR排行榜


点此展开说明 (规则、分数线)

【说明】
本榜收录达到上榜分数线的、未对游戏数据进行修改的、非剪辑合成的常规SR个人纪录视频。
备注有 “(N)”、“(O)”、“(A)” 的纪录分别为最新纪录、非Ballance吧吧友的纪录、提取自全关连打的纪录。
视频最后分数有问题的视频已用 “*” 标出,标注分数为实际分数。
各关上榜分数线及加精标准线:(新人视频加精标准可适当放宽)
01关 上榜线:1:32.5 加精线:1:23.0
02关 上榜线:2:38.0 加精线:2:23.0
03关 上榜线:2:38.0 加精线:2:20.0
04关 上榜线:2:40.0 加精线:2:18.0
05关 上榜线:暂无 加精线:暂无
06关 上榜线:暂无 加精线:暂无
07关 上榜线:暂无 加精线:暂无
08关 上榜线:2:45.0 加精线:2:28.0
09关 上榜线:暂无 加精线:暂无
10关 上榜线:暂无 加精线:暂无
11关 上榜线:4:05.0 加精线:3:10.0
12关 上榜线:3:30.0 加精线:2:56.0
13关 上榜线:6:30.0 加精线:5:45.0

上次更新时间: 2020-03-01 23:00:10


Level_01(上榜线:1:32.5 加精线:1:23.0)

01【1:17.5】(变形的木球) https://www.bilibili.com/video/av92272040 (N) 02【1:18.0】(wb130152) https://v.youku.com/v_show/id_XNDU2NDc3MTM5Mg==.html (N) 03【1:20.5】(渴望新地图) https://www.bilibili.com/video/av91328604 (N) 04【1:21.0】(qlfwow8) http://v.youku.com/v_show/id_XNDE0NDYzMzgw.html
04【1:21.0】(yunjuyihao) https://www.bilibili.com/video/av90896302 (N)
06【1:22.5】(小小ballancer) https://www.bilibili.com/video/av59647560
07【1:23.0】(咖啡专业解说) https://www.bilibili.com/video/av85976150
08【1:24.0】(switchbalancer) https://www.bilibili.com/video/av25166669
09【1:26.0】(咖啡专业解说) https://www.bilibili.com/video/av66181509
09【1:26.0】(skictick) https://www.bilibili.com/video/av84309978
09【1:26.0】(kj120112402027) https://www.bilibili.com/video/av92212777 (N)
12【1:26.5】(uigoir) http://www.youtube.com/watch?v=4TqTImQ3t0o
12【1:26.5】(飘动的雨灵) https://v.youku.com/v_show/id_XMTI4MTM2MzM3Ng==.html
14【1:27.5】(绝世惊魂2035) https://www.bilibili.com/video/av90455244?p=1 (N)
15【1:29.0】(双鱼_眼泪) http://v.youku.com/v_show/id_XMzg0MTg1Mg==.html

Level_02(上榜线:2:38.0 加精线:2:23.0)

01【2:16.5】(变形的木球) https://www.bilibili.com/video/av91118472 (N) 02【2:19.0】(wb130152) https://www.bilibili.com/video/av53809600 03【2:19.5】(四中2014届1班) http://www.bilibili.com/video/av50940745 04【2:21.0】(yunjuyihao) https://www.bilibili.com/video/av90852875 (N)
05【2:21.5】(紧张2007324 & QbethQ) http://v.youku.com/v_show/id_XNzYxMzk0MDM2.html
06【2:22.0】(紧张2007324) http://v.youku.com/v_show/id_XNjc5MzM3MjAw.html
07【2:23.0】(qlfwow8) http://v.youku.com/v_show/id_XMzY0NjExNzIw.html
08【2:26.0】(飞翔的荷兰者) http://v.youku.com/v_show/id_XMTY0Njg3NDI0.html
09【2:31.0】(渴望新地图) http://tieba.baidu.com/p/5861104716
10【2:32.0】(uigoir) http://www.youtube.com/watch?v=YaNdWm6zLcc
11【2:32.5】(双鱼_眼泪) http://v.youku.com/v_show/id_XODEyNDUyOA.html
12【2:34.5】(绝世惊魂2035) https://www.bilibili.com/video/av90455244?p=2 (N)
13【2:36.5】(飘动的雨灵) http://v.youku.com/v_show/id_XMTMxNjI4NDI2MA==.html
14【2:37.0】(kj120112402027) https://www.bilibili.com/video/av91944111 (N)

Level_03(上榜线:2:38.0 加精线:2:20.0)

01【2:09.0】(变形的木球) https://www.bilibili.com/video/av86157453
02【2:11.5】(wb130152) https://v.youku.com/v_show/id_XNDQ2MjQzNzUwOA==.html 03【2:12.0】(Ballance该隐) https://www.bilibili.com/video/av91150292 (N) 04【2:15.5】(小小ballancer) http://v.youku.com/v_show/id_XNzM3MTY0ODI0.html
05【2:16.5】(yunjuyihao) https://www.bilibili.com/video/av91328410 (N)
06【2:17.0】(紧张2007324) http://v.youku.com/v_show/id_XNjcwNTE0NjQ0.html
06【2:17.0】(渴望新地图) https://www.bilibili.com/video/av92161765 (N)
08【2:18.5】(咖啡专业解说) https://www.bilibili.com/video/av85603837
09【2:22.5】(飞翔的荷兰者) http://v.youku.com/v_show/id_XMzUxNTQ5MTQw.html
10【2:31.5】(plAer-2) https://www.bilibili.com/video/av82900924
11【2:33.5】(kj120112402027) https://www.bilibili.com/video/av92725162 (N)
12【2:34.5】(uigoir) http://www.youtube.com/watch?v=d7H-NPTaFTY
13【2:35.5】(lsy67836783) https://www.bilibili.com/video/av10201829
14【2:38.0】(岁岁平安01) http://v.youku.com/v_show/id_XMzQxNzE4NzI.html
14【2:38.0】(mysticbow) http://v.youku.com/v_show/id_XMzQxODIwNDQ.html
14【2:38.0】(绝世惊魂2035) https://www.bilibili.com/video/av90455244?p=3 (N)

Level_04

01【2:11.5】(wb130152) https://tieba.baidu.com/p/6508526066 (N) 02【2:12.5】(变形的木球) http://v.youku.com/v_show/id_XMzc1NjgxMjk2MA.html 03【2:13.0】(四中2014届1班) https://tieba.baidu.com/p/6503235670 (N) 04【2:15.5】(紧张2007324) http://v.youku.com/v_show/id_XNzAzNjc2NzI0.html
05【2:16.5】(飞翔的荷兰者) http://v.youku.com/v_show/id_XMTY0NjkxMDQ0.html
06【2:26.5】(uigoir) http://v.youku.com/v_show/id_XODA3NDc1Mg.html

Level_05

01【2:49.0】(Rizard_hl) http://v.youku.com/v_show/id_XMzM2NDAxODU0NA.html 02【2:49.5】(wb130152) https://v.youku.com/v_show/id_XNDU2NDc3NDg0OA==.html (N) 03【2:55.0】(hhmmdd123) http://v.youku.com/v_show/id_XODgwODM1MTgw.html 04【2:58.0】(紧张2007324) http://v.youku.com/v_show/id_XNjQ0ODc1ODc2.html
05【3:01.5】(飞翔的荷兰者) http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0MDM5Nzg4.html
06【3:10.0】(yunjuyihao) https://www.bilibili.com/video/av90852296 (N)
07【3:23.5】(uigoir) http://v.youku.com/v_show/id_XMTI0MTM2MjA.html
08【3:29.0】(双鱼_眼泪) http://v.youku.com/v_show/id_XNDE4MDE1Mg.html

Level_06

01【1:49.0】(四中2014届1班) https://www.bilibili.com/video/av87089003 02【1:53.0】(变形的木球) http://v.youku.com/v_show/id_XNjc2MDIxNjE2.html 03【1:55.5】(qlfwow8) http://v.youku.com/v_show/id_XNjcyNTg3Mjc2.html 04【2:04.0】(紧张2007324) http://v.youku.com/v_show/id_XMzc0ODMwMzU2.html
05【2:11.5】(飞翔的荷兰者) http://v.youku.com/v_show/id_XMTY0Njk2MzI4.html
06【2:20.0】(uigoir) http://v.youku.com/v_show/id_XODI1MDgxMg.html
07【2:34.0】(双鱼_眼泪) http://v.youku.com/v_show/id_XMzU1MDM0NA.html

Level_07


01【2:49.5】(四中2014届1班) http://www.bilibili.com/video/av50940745/?p=1 02【2:53.5】(飘动的雨灵) http://v.youku.com/v_show/id_XMzA2Mjc0NzA1Mg.html 02【2:53.5】(wb130152) https://www.bilibili.com/video/av42464996/ (N) 04【2:57.0】(变形的木球) https://www.bilibili.com/video/av91214364 (N)(A)
05【3:00.5】(紧张2007324) http://v.youku.com/v_show/id_XNzI5OTA1MTU2.html
06【3:05.5】(Leonhard轩) https://v.youku.com/v_show/id_XNjczNzc5NTA4.html
07【3:12.5】(飞翔的荷兰者) http://v.youku.com/v_show/id_XMTY0NzAwMDMy.html
08【3:17.5】(uigoir) http://v.youku.com/v_show/id_XMTEzNDA4NDQ.html
09【3:19.0】(绝世惊魂2035) https://www.bilibili.com/video/av90455244?p=5 (N)
10【3:24.0】(双鱼_眼泪) http://v.youku.com/v_show/id_XMzU3MTQ2OA.html

Level_08(上榜线:2:45.0 加精线:2:28.0)

01【2:14.0】(四中2014届1班) https://www.bilibili.com/video/av81242010 02【2:15.5】(wb130152) https://v.youku.com/v_show/id_XNDUxNDA3NDAyMA==.html 03【2:20.5】(渴望新地图) https://www.bilibili.com/video/av65982335 04【2:21.0】(平衡总统) http://v.youku.com/v_show/id_XMjkzMTY0MjIzMg.html
05【2:25.0】(紧张2007324) http://v.youku.com/v_show/id_XNjc2MjQ5MjY0.html
06【2:25.5】(小小ballancer) https://v.youku.com/v_show/id_XMTU1MzE1NjM2OA==.html
07【2:27.0】(变形的木球) http://v.youku.com/v_show/id_XNDcwMTkxMzUy.html
08【2:28.0】(perfectthought) https://v.youku.com/v_show/id_XMTU1NTcyOTUzNg==.html
09【2:32.5】(飞翔的荷兰者) http://v.youku.com/v_show/id_XMTY0NzQ4Njc2.html
10【2:33.5】(-whyyy) https://www.bilibili.com/video/av87610832
11【2:41.0】(uigoir) http://www.youtube.com/watch?v=YGfDAcryPOY
12【2:44.0】(绝世惊魂2035) https://www.bilibili.com/video/av90455244?p=4 (N)

Level_09

01【2:18.0】(四中2014届1班) https://www.bilibili.com/video/av50940745?p=9 02【2:25.0】(Rizard_hl) http://www.bilibili.com/video/av36169435 03【2:35.5】(紧张2007324) http://v.youku.com/v_show/id_XNTA3NTQ4MjYw.html 04【2:42.0】(飞翔的荷兰者) http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ5MTg0MzE2.html
05【4:03.5】(uigoir) http://v.youku.com/v_show/id_XODI1MTU5Ng.html

Level_10

01【2:54.0】(四中2014届1班) https://www.bilibili.com/video/av83415975 02【2:59.5】(飘动的雨灵) https://www.bilibili.com/video/av64344150 03【3:00.5】(紧张2007324) http://v.youku.com/v_show/id_XODkzMTkwNDM2.html 04【3:04.0】(变形的木球) https://www.bilibili.com/video/av91214364 (N)(A)
05【3:15.0】(飞翔的荷兰者) http://v.youku.com/v_show/id_XMTY0NzQ5MTY4.html
06【3:39.5】(uigoir) http://v.youku.com/v_show/id_XODI1Mjk4OA.html

Level_11(上榜线:4:05.0 加精线:3:10.0)

01【2:51.0】(Rizard_hl) http://v.youku.com/v_show/id_XMjkyMjE2ODcyOA.html 02【2:56.5】(飞翔的荷兰者) http://v.youku.com/v_show/id_XMzIyMjYxODg0.html 03【3:00.5】(wb130152) https://v.youku.com/v_show/id_XNDQ3NjgyMDAwNA==.html 04【4:00.0】(uigoir) http://v.youku.com/v_show/id_XODU1MzY3Ng.html

Level_12(上榜线:3:30.0 加精线:2:56.0)

01【2:42.5】(变形的木球) https://www.bilibili.com/video/av84012089 02【2:44.0】(wb130152) https://v.youku.com/v_show/id_XNDUwMjU3MjcwMA==.html 03【2:45.5】(四中2014届1班) https://tieba.baidu.com/p/6432169735 04【2:47.5】(Ballance该隐) http://v.youku.com/v_show/id_XMjQ4MTYzMDU3Ng.html
05【2:49.5】(渴望新地图) https://www.bilibili.com/video/av84980906
06【2:53.0】(紧张2007324) http://v.youku.com/v_show/id_XNzk5MzI4MTA0.html
07【2:54.0】(yunjuyihao) https://www.bilibili.com/video/av89198525
08【2:56.0】(qlfwow8) http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ3ODc2MjA4.html
09【3:02.0】(咖啡专业解说) https://www.bilibili.com/video/av85157484
10【3:05.0】(飞翔的荷兰者) https://v.youku.com/v_show/id_XMTY0NzQ5NTYw.html
11【3:06.0】(uigoir) http://v.youku.com/v_show/id_XNTk1NDI0MTI.html

Level_13(上榜线:6:30.0 加精线:5:45.0)

01【5:19.5】(四中2014届1班) https://www.bilibili.com/video/av82978218 02【5:26.5】(wb130152) https://www.bilibili.com/video/av42813752 03【5:36.0】(Rizard_hl) https://v.youku.com/v_show/id_XMzc2Njc5MjE0NA==.html 04【5:37.5】(变形的木球) http://v.youku.com/v_show/id_XNDMwMjIyNzI4.html
05【5:42.5】(咖啡专业解说) https://www.bilibili.com/video/av42464996/
06【5:44.0】(uigoir) http://v.youku.com/v_show/id_XNzM5NjczNjQ.html
07【6:23.0】(苹果手表2001) https://v.youku.com/v_show/id_XMTQ2NDI4NjM1Mg==.html
08【6:26.0】(Ballance该隐) https://www.bilibili.com/video/av42651286


跳转到顶部

2020-05-27 22:46:01